ความหมายของ Manpower คืออะไร จัดการอย่างไรถึงส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กร

By administrator   |  

ในโลกแห่งการทำงาน แน่นอนว่าแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในหน่วยการผลิต หน่วยการบริหาร และหน่วยการบริการ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าถึงขนาดที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้ แต่แรงงานมนุษย์ก็ยังเป็นแรงกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ดำเนินต่อไป และในบทความนี้ GreatDay HR จะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง Manpower หรือเรียกกันในชื่อภาษาไทยว่ากำลังคนในการทำงานนั่นเอง

Manpower คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กร

Manpower คือ กำลังคน ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างในองค์กร และพร้อมสำหรับการรับมอบหมายหน้าที่ในการทำงานเพื่อองค์กร คำว่า Manpower ยังอาจหมายถึง กำลังแรงงาน คนงาน หรือเพียงแค่ คน ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

Manpower หรือกำลังคนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร หากไม่มีกำลังคนที่เหมาะสม งานก็ไม่สามารถเกิดขึ้นหรือดำเนินต่อไปได้ ลองนึกภาพโรงงานที่ไม่มีกำลังคนทำงานในหน่วยการผลิต ก็จะส่งผลให้ไม่มีวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง สินค้าสำเร็จรูป และไม่มีอะไรที่จะสามารถขับเคลื่อนเป็นฟันเฟืองขององค์กรได้ เพราะการขับเคลื่อนที่สำคัญต่อภารกิจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ Manpower หรือกำลังคนที่มีทักษะในด้านนั้น ๆ นั่นเอง

การวางแผนจัดการกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วย การกำหนดจำนวนคน ประเภทของกำลังคน ในสถานที่ที่เหมาะสม เวลาที่เหมาะสม และการดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรซึ่งควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยแผนการจัดการกำลังคน สามารถทำได้ ดังนี้

การวิเคราะห์กำลังคนในองค์กรที่มีอยู่

ก่อนที่ผู้บริหารจะมองหากำลังคนใหม่ ๆ มาเข้าองค์กรในอนาคต ผู้บริหารจำเป็นต้องวิเคราะห์สถานะกำลังคนในองค์กรที่มีอยู่ปัจจุบันเสียก่อน โดยหลักการวิเคราะห์กำลังคนในองค์กร สามารถวิเคราะห์ได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ คือ

 • ประเภทขององค์กร
 • จำนวนแผนกในองค์กร
 • พนักงานในแผนกต่าง ๆ ในองค์กร

เมื่อปัจจัยเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแล้ว ผู้จัดการจะสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสรรหากำลังคนเข้าองค์กรในอนาคต 

เมื่อทราบแล้วว่าแผนกแต่ละแผนกขาดกำลังคนทางด้านไหน การวางแผนสรรหาพนักงานใหม่เข้าองค์กรก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ขั้นตอนการสรรหากำลังคนเข้าทำงานในองค์กร มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

 • ระบุตำแหน่งหน้าที่ของกำลังคนที่ต้องการสรรหาเข้าองค์กร
 • กำหนดทีมผู้สัมภาษณ์งาน
 • เตรียมการสัมภาษณ์และดำเนินการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
 • สื่อสาร และอธิบายรายละเอียดของเนื้องานอย่างชัดเจน
 • คัดเลือกกำลังคนที่เหมาะสมกับเนื้องาน
 • ทำสัญญากับกำลังคนที่ได้รับการคัดเลือก
 • ทดลองงาน และดำเนินการว่าจ้าง

การฝึกอบรมกำลังคนในองค์กร

การฝึกอบรมกำลังคนในองค์กรนั้นแบ่งออกเป็นได้หลากหลายระดับ เพราะพนักงานแต่ละคนมีหน้าที่และระดับการทำงานที่แตกต่างกัน การจัดสรรการฝึกอบรมกำลังคนที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

 • การฝึกอบรมพนักงานใหม่: ควรมีการจัดอบรมในเรื่องของการปฐมนิเทศน์ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับความรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน อีกทั้งยังควรต้องรู้กฎระเบียบ รู้จักเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงรู้จักบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนด้วย
 • การฝึกอบรมพนักงานในองค์กรที่มีอยู่: สามารถแบ่งออกเป็นย่อย ๆ ได้อีก 3 ระดับ คือ
  •  1) ระดับผู้บริหาร ซึ่งควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อบรมการเป็นผู้นำ อบรมด้านการสื่อสาร และยังต้องมีควมรู้เก่ยวกับการวางแผนทางการเงินด้วย 
  • 2) ระดับหัวหน้างาน ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสอนงาน การมอบหมายงาน และการจัดสรรตารางเวลาการทำงาน นอกจากนี้ ยังควรมีความรู้เกี่ยวกับการติดตามงาน การประเมินผลงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และยังควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำอีกด้วย 
  • 3) ระดับพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาของงานในแต่ละแผนก มาตรฐานการทำงาน และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

สรุป Manpower คือ สิ่งสำคัญต่อองค์กร

หากจะถามว่า Manpower คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กร เราคงต้องตอบว่า Manpower คือ กำลังคนและแรงงานมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรได้สูงสุด หากกำลังคนในองค์กรได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ ก็ย่อมส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้โดยง่าย

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR หรือกำลังคนระดับผู้บริหาร GreatDay HR เชื่อว่างานการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย GreatDay HR จึงได้มีการคิดค้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจร เพื่อให้งานบริหารกำลังคนดำเนินไปได้อย่างสะดวกและง่ายมากขึ้น เพื่อเป็นการผ่อนแรงและคาดหวังผลลัพธ์ที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นระบบการคำนวณเงินเดือน ระบบการบันทึกเวลาการเข้าออกของพนักงานในองค์กร รวมไปถึงฟีเจอร์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกำลังคนในองค์กรอีกมากมาย
References: jobsdb , managementstudyguide , mbaskool

Tags : Manpower คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กร

Related Topics