ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ความท้าทายที่เหล่า HR ควรต้องรู้

By administrator   |  

สิ่งที่ทุกคนในวัยทำงานต่างตั้งหน้าตั้งตารอกันเป็นประจำทุกสิ้นเดือน คงหนีไม่พ้นค่าตอบแทนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเงินเดือนพนักงานที่ทางองค์กรจำเป็นต้องจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือน แต่ค่าตอบแทนของพนักงานไม่หมดเพียงแค่เงินเดือนเท่านั้น แต่ยังมีสวัสดิการพนักงานที่ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานในอค์กรดีขึ้น

เพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ และให้พนักงานเก่ง ๆ อยู่คู่กับองค์กรไปนาน ๆ หนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดของ HR มืออาชีพ คือ การเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานที่ยากที่จะปฏิเสธได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างกำลังใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานในที่ทำงานคืออะไร

ค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงานสำหรับเวลาในชั่วโมงการทำงาน และเป็นการจ่ายเพื่อความสามารถในการทำงาน 

สวัสดิการ หมายถึง สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่การเงินที่มอบให้กับพนักงาน ได้แก่ เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น โอกาสในการทำงานจากที่บ้าน ฟรีสมาชิกยิม รวมไปถึงสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานต่าง ๆ แม้ว่าสวัสดิการอาจไม่ได้ให้เป็นเงินโดยตรง แต่เป็นสิ่งที่ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้มาร่วมงานกับองค์กรหรือเป็นสิ่งที่องค์กรใช้เพื่อรักษาพนักงานเก่ง ๆ ให้ทำงานอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสำคัญอย่างไร

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร ยิ่งพนักงานมีความเก่งมากเท่าไร ผลงานและผลกำไรขององค์กรก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ค่าตอบแทนและสวัสดิการจะช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงาน โดยความสำคัญของค่าตอบแทนและสวัสดิการมีดังนี้

ดึงดูดผู้มีความสามารถให้อยากทำงานกับองค์กร

พนักงานที่ฉลาดและขยันทุก ๆ คนมักจะรู้ถึงคุณค่าในการทำงานของตนเอง และในบางครั้งก็ทำให้ต้องแลกมาด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง หากพนักงานรู้สึกว่าได้รับค่าจ้างน้อยเกินไป หรือหากมีองค์กรคู่แข่งเสนอค่าตอบแทนเป็นเงินเท่าเดิมแต่ให้สวัสดิการที่ดีกว่า แน่นอนว่ามักจะเลือกองค์กรที่นำเสนอสวัสดิการที่ดีกว่าให้โดยไม่ต้องสงสัย 

หากต้องการดึงดูดให้คนเก่ง ๆ เข้ามาร่วมงานกับองค์กร กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถทำได้คือการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานในองค์กร

รักษาพนักงานเก่ง ๆ ให้อยู่ทำงานด้วย

เมื่อพนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ ก็จะรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะทำงาน และแน่นอนว่าหากองค์กรเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมจนพนักงานรู้สึกพอใจในจุด ๆ นั้น พนักงานก็จะอยู่ทำงานกับองค์กรไปอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานเก่ง ๆ 

องค์ประกอบหลักของค่าตอบแทนและสว้สดิการ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการสามารถแบ่งออกได้เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ได้เช่น เงินเดือน การลาพักร้อน ค่ารักษาพยาบาล และนโยบายที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ค่าตอบแทนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ คือ เงินเดือน ค่าจ้างรายชั่วโมง โบนัส และค่าคอมมิชชั่น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนและสวัสดิการสามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบหลัก ๆ ได้ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายคงที่

หรือที่รู้จักกันในชื่อของจำนวนเงินขั้นต่ำที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง โดยจำนวนเงินเหล่านี้มักไม่รวมโบนัสหรือค่าล่วงเวลา พนักงานจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดจำนวนเงินประเภทนี้ คือ ค่าแรงขั้นต่ำ บทบาทของพนักงาน ค่าครองชีพ มาตรฐานค่าจ้างอุตสาหกรรม ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายผันแปร

เป็นค่าใช้จ่ายจากนายจ้างที่ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มักจะมาในรูปแบบของรางวัล เงินโบนัส หรือข้อเสนออื่น ๆ ที่ทางองค์กรเสนอให้แก่พนักงานที่ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอหุ้นและกองทุน

ในบางกรณีองค์กรมักจะมีการรวมหุ้นและมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนพนักงาน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้นำเสนอให้พนักงานในรูปแบบของเงินสด แต่จะมอบความเป็นเจ้าขององค์กรให้แก่พนักงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานได้รับส่วนแบ่งผลกำไรขององค์กรที่นอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการที่ทางองค์กรมอบให้แยกต่างหาก หุ้นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนของพนักงาน แต่โดยปกติ หุ้นเหล่านี้จะให้สิทธิหลังจากที่พนักงานใช้เวลาทำงานกับองค์กรในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

การดูแลด้านสุขภาพเป็นสวัสดิการที่ดีต่อพนักงานมาก ๆ เนื่องจากสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพและแผนการรักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูง การให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงานจึงเป็นประโยชน์แก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานอีกด้วย

สรุป ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นสิ่งสำคัญของงาน HR เพื่อเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและแข่งขันได้กับองค์กรอื่น ๆ การมีแนวทางที่ชัดเจนจะช่วยดึงดูดพนักงานใหม่เก่ง ๆ และรักษาพนักงานที่ทำงานได้ดีอยู่ทำงานกับองค์กรต่อไป

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการยังช่วยให้องค์กรมองเห็นถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเป็นตัวช่วยรับประกันว่าองค์กรจะรักษากำไรให้อยู่ในระดับที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ถือเป็นตัววัดประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั่นเอง

Tags : ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

Related Topics