ภาวะผู้นำที่ดี คืออะไร ทำไมคุณสมบัติข้อนี้ถึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ

By administrator   |  

หากพูดถึงทักษะที่ทางองค์กรต้องการมากที่สุดอีกหนึ่งอย่าง นอกจากจะเป็นเรื่องทักษะในการทำงานแล้ว ทักษะการเป็นผู้นำหรือการมีภาวะผู้นำที่ดี ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุก ๆ องค์กรตามหา เพราะหากไม่มีผู้นำ งานต่าง ๆ ก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จได้ดี และในหน้าที่การเป็นผู้นำนั้นถือว่ามีความสำคัญมาก ๆ เพราะหากผู้นำดี ก็จะพาทีมและองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ แต่หากหัวหน้าทีมไม่ดีก็อาจทำให้งานที่ได้มอบผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนัก และอาจส่งผลให้ระบบงานมีความล่าช้าอีกด้วย

ภาวะผู้นำที่ดี คืออะไร

ภาวะผู้นำที่ดี คือ ความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการเป็นผู้นำ ชี้นำ หรือโน้มน้าวกลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ภาวะผู้นำนั้นประกอบไปด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์นั้น ๆ ให้กับสมาชิกในทีม ความสามารถในการจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมเพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างสมดุลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นผู้นำจำเป็นต้องใช้ทักษะมากมายแม้จะผ่านการฝึกอบรมมาแล้วก็ยังจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้ใส่ตัวตลอดเวลา ทักษะหลักของภาวะผู้นำที่ดี คือ ความสามารถในการโน้มน้าวหรือชี้นำคนในทีมให้ทำงานตามทิศทางที่ได้วางเอาไว้

อะไรทำให้มีภาวะผู้นำที่ดี

การจะมีภาวะผู้นำที่ดีได้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งและมีความรู้ มีทักษะและความสามารถเชี่ยวชาญในด้านการงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังจำเป็นต้องมีทักษะต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความอดทน การฟังอย่างกระตือรือร้น ความเห็นอกเห็นใจ การมองโลกในแง่บวก ความน่าเชื่อถือ และการสร้างทีม ตัวอย่าง: “ในขณะที่ทักษะในการสื่อสารช่วยให้ฉันเป็นผู้นำที่ดี การรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ และการเป็นอบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกทีม

คุณสมบัติภาวะผู้นำที่ดี สำคัญอย่างไร

ความเป็นผู้นำนั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงกระตุ้น และเป็นแบบอย่างให้สมาชิกในทีมได้ทำงานอย่างประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นแรงกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในองค์กร เป็นผู้นำในการสร้างวิสัยทัศน์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกทีม นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภาวะผู้นำที่ดียังมีความสำคัญในบทบาทหน้าที่และการทำงานมาก ๆ ดังนี้

ผู้นำเป็นผู้เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นแรงกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องกำกับดูแลทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นแก่ทีมและองค์กรในทางที่ดียิ่งขึ้น

ผู้นำเป็นผู้ตอบสนองความต้องการของทีม

ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือผู้คนตอบสนองความต้องการของพวกเขา หากมีคนเชื่อว่าผู้นำเข้าใจความรู้สึกและข้อกังวลของพวกเขาอย่างแท้จริง พวกเขามีแนวโน้มที่จะติดตามพวกเขามากขึ้น ที่มาพร้อมกับความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

ผู้นำเป็นผู้แก้ไขความขัดแย้ง

ภาพสะท้อนความสำคัญของความเป็นผู้นำอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำจะเป็นผู้รับฟังข้อกังวลและสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 

การช่วยเหลือสมาชิกในทีมให้รู้สึกเหมือนถูกรับฟัง จึงทำให้บทบาทผู้นำมีความท้าทายสูง เพราะนอกจากจะต้องมีทักษะทางด้านบริหารจัดการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ อีกด้วย

ผู้นำเป็นผู้ให้คำแนะนำ

การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องพรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ในการทำงานและการบริหารคนในทีม และเมื่อการเป็นผู้นำที่ดีจำเป็นต้องบริหารคนให้เก่ง ดังนัน การเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีจึงเป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำในทุก ๆ องค์กร

ผู้นำเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์

การสร้างวิสัยทัศน์ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของผู้นำ เพราะถือเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานในทีมหรือในองค์กรนั้นมีเป้าหมายเป็นภาพที่ชัดเจนตรงกันตามทิศทางขององค์กร ผู้นำที่ดีคือผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่เพื่อนร่วมทีม และสามารถกระตุ้นให้พนักงานสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้

ผู้นำสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในองค์กร

สภาพแวดล้อมในการทำงานแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของผู้นำได้เป็นอย่างดี เมื่อผู้นำคิดบวกและให้กำลังใจคนในองค์กร ผู้คนจะรู้สึกเหมือนอบอุ่นและพร้อมที่จะมีส่วนร่วม ในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานยังคงดีและสะดวกสบายแก่พนักงานทุกคน ผู้นำจะต้องใส่ใจและหมั่นสังเกตการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร

ภาวะผู้นำ สำคัญต่อองค์กร

ภาวะผู้นำนั้นมีความสำคัญต่อองค์กร ไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะเป็นตำแหน่งใหญ่ระดับผู้บริหาร หรือตำแหน่งหัวหน้าแผนก เพราะภาวะผู้นำที่ดีจะพาทีมทั้งหน่วยใหญ่และหน่วยย่อยให้ทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags : leadership, ภาวะผู้นำ

Related Topics