ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร ใครต้องจ่ายบ้าง

By administrator   |  

เมื่อเราทำงานได้เงินมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานกินเงินเดือน สิ่งสำคัญสำหรับหน้าที่พลเมืองที่ดีคงเป็นการเสียภาษีเพื่อนำเงินเหล่านั้นไปปรับปรุงและพัฒนาประเทศ สำหรับใครที่ทำงานมาอย่างยาวนานคงไม่มีอะไรต้องสงสัยว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร แต่สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะเริ่มชีวิตในวัยทำงาน การศึกษาเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นสิ่งที่ต้องรู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

น้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะในบทความนี้ GreatDay HR มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะตอบโจทย์ทุกคำถามที่เด็กจบใหม่สงสัย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่เรียกเก็บกับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยทั่ว ๆ ไปมักจะเรียกเก็บเป็นรายปี โดยผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเป็นบุคคลทั่วไป ห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล ผู้ที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษี รวมไปถึงกองมรดกที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรปันส่วน โดยเงินได้บุคคลธรรมดานั้น จะแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท คือ

 1. เงินได้จากการจ้างแรงงาน
 2. เงินได้จากการรับทำงานให้ (นายหน้า)
 3. เงินค่าลิขสิทธิ์
 4. เงินปันผล ดอกเบี้ย
 5. เงินจากการเช่าทรัพย์สินหรือจากการผิดสัญญาต่าง ๆ
 6. เงินจากวิชาชีพอิสระ
 7. เงินจากการรับจ้างเหมา
 8. เงินจากธุรกิจพาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม หรือที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อใด ๆ ข้างต้น

รูปแบบของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ

 • ภ.ง.ด.90 จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น การค้าขาย เงินปันผล หรือเงินอื่น ๆ
 • ภ.ง.ด.91 จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีรายได้จากช่องทางอื่น ๆ

ใครบ้างที่ต้องยื่นแบบแสดงการจ่ายภาษี

คำตอบง่าย ๆ สำหรับคำถามนี้ คือ ผู้ที่มีรายรับถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการเสียภาษีถือเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ โดยผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงภาษี คือ

 • ผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนมากกว่า 120,000 บาทต่อปีสำหรับคนโสด และผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนมากกว่า 220,000 บาทต่อปีสำหรับคนที่อยู่ในสถานะสมรส
 • ผู้ที่มีรายได้จากประเภทอื่น ๆ มากกว่า 60,000 บาทต่อปีสำหรับคนโสด และผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนมากกว่า 120,000 บาทต่อปีสำหรับคนที่อยู่ในสถานะสมรส
 • ห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่มีรายได้มากกว่า 60,000 บาทต่อปี
 • กองมรดกที่ยังไม่ได้จัดสรรปันส่วน ซึ่งมีรายได้มากกว่า 60,000 บาทต่อปี

อัตราภาษีที่ต้องจ่าย ตามรายได้ที่รับ

การยื่นภาษีและการจ่ายภาษีนั้นแตกต่างกัน โดยเกณฑ์การจ่ายภาษีนั้นจะมีลำดับขั้นที่เรียกว่าลำดับขั้นบันไดในการจ่ายภาษี คือ

 • รายได้ 0 – 150,000 บาท ยกเว้นอัตราภาษี
 • รายได้ 150,001 – 300,000 บาท อัตราภาษี 5% (จ่ายภาษีสูงสุด 7,500 บาท)
 • รายได้ 300,001 – 500,000 บาท อัตราภาษี 10% (จ่ายภาษีสูงสุด 20,000 บาท)
 • รายได้ 500,001 – 750,000 บาท อัตราภาษี 15% (จ่ายภาษีสูงสุด 37,500 บาท)
 • รายได้ 750,001 – 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% (จ่ายภาษีสูงสุด 50,000 บาท)
 • รายได้ 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% (จ่ายภาษีสูงสุด 250,000 บาท)
 • รายได้ 2,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% (จ่ายภาษีสูงสุด 600,000 บาท)
 • รายได้ 5,000,000 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35%

ความสำคัญและประโยชน์ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร

สำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไป รายได้ส่วนบุคคลจะสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ดีและสภาพความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ ยิ่งใครที่มีรายได้สูง ก็ย่อมมีสวัสดิการที่สูงขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นเท่านั้น เมื่อผู้ที่มีรายได้มีโอกาสและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า การจ่ายภาษีก็ย่อมต้องมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า และหากไม่มีภาษี รัฐบาลก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมได้ ภาษีมีความสำคัญเนื่องจากรัฐบาลจะทำการรวบรวมเงินจำนวนนี้และนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น

การดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชน

หากไม่มีภาษี เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในภาคสุขภาพก็จะไม่เกิดขึ้น ภาษีที่ถูกเก็บไปจะนำไปสมทบทุนบริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพทางสังคม การวิจัยทางการแพทย์ ประกันสังคม และอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการดูแลและรักษาทางด้านสุขภาพของประชาชน

การดูแลเรื่องการศึกษา

การศึกษาอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการนำภาษีไปใช้ รัฐบาลที่ดีจะให้ความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ และการศึกษาถือว่าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางด้านนี้ เงินจากภาษีของประชาชนจะเป็นช่องทางในการระดมทุน จัดหา และบำรุงรักษาระบบการศึกษาของภาครัฐ เพื่อให้อนาคตของชาติได้รับการศึกษาที่ดี และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การบริหารประเทศ

การบริหารประเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินกิจการของประเทศอย่างราบรื่น การบริหารประเทศที่ย่ำแย่จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารประเทศที่ดี โปร่งใส และซื่อตรงจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าเงินภาษีที่รวบรวมได้มานั้นจะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพลเมืองของประเทศ เงินจำนวนนี้ยังอาจไปจ่ายในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกรัฐสภา ระบบไปรษณีย์ และอื่น ๆ

สรุป ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่เรียกเก็บกับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยทั่ว ๆ ไปมักจะเรียกเก็บเป็นรายปี โดยประโยชน์ของการเก็บภาษีนั้นก็เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ การศึกษา ดูแลด้านสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงระบบการขนส่งสาธารณะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

Tags : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Related Topics