วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร แบบไหนที่ช่วยให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพ

By administrator   |  

วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่คนวัยทำงานต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นวัฒนธรรมที่แทรกซึมอยู่ในทุก ๆ สถานที่ทำงาน และเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญมากในทุกธุรกิจ เพราะถึงแม้ว่าองค์กรนั้น ๆ จะมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดีมากแค่ไหน แต่หากปราศจากทีมเวิร์คที่ดีและวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ก็ยากที่จะทำให้ภาคธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จขึ้นมาได้

ในบทความนี้ GreatDay HR จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของความสำเร็จในทุก ๆ องค์กร ทุก ๆ ภาคธุรกิจ มาดูกันดีกว่า ว่าความหมายของวัฒนธรรมองค์กร คืออะไร สำคัญอย่างไร และมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานในองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นมาร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มผลลัพธ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรยังรวมไปถึงมาตรฐานการทำงาน ค่านิยม ทัศนคติ รวมไปถึงความเชื่อต่าง ๆ ที่พนักงานในองค์กรมีร่วมกัน เพื่อสร้างเป้าหมายขององค์กร และกำหนดทิศทางการทำงาน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลให้องค์กรนั้นประสบผลสำเร็จ

วัฒนธรรมองค์กร สำคัญอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กรส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นแรงดึงดูดผู้คนนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครงานหรือลูกค้าขององค์กรเอง เพราะวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และผลงานให้แก่องค์กรได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร คือ

  • ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร
  • ช่วยส่งเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในองค์กรอย่างเหมาะสม
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลประกอบการขององค์กรให้ดีขึ้น
  • นำเสนอภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ขององค์กรที่มีความแข็งแกร่งจากภายในองค์กรสู่สายตาผู้คนภายนอกองค์กร
  • ดึงดูดพนักงานฝีมือเยี่ยมที่มีทัศนคติเดียวกันกับองค์กรให้อยู่ทำงานอย่างยาวนาน
  • ช่วยส่งเสริมรูปแบบการทำงานและความแข็งแกร่งขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กร มีอะไรบ้าง ที่ส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็ง

วัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพควรมีความสอดคล้องกันกับค่านิยมและอุดมการณ์ขององค์กร ทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเองก็ได้อธิบายว่าองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ควรมีดังนี้

วิสัยทัศน์ขององค์กร

รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีควรเริ่มจากวิสัยทัศน์และการสร้างอัตลักษณ์ของทางองค์กรเอง เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางว่าองค์กรควรจะดำเนินการอย่างไร ไปในทิศทางไหน และพนักงานในองค์กรควรเป็นอย่างไร เป็นต้น

คุณค่าขององค์กร

เมื่อเราทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรแล้ว คุณค่าขององค์กรควรจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางในการดำเนินงานขององค์กร การสร้างคุณค่าขององค์กรที่ดีจะส่งผลให้พนักงานในองค์กรสามารถปรับทัศนคติและมุมมองในการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ระบบการทำงาน

ระบบการทำงานที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ระบบการทำงานควรเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายและจับต้องไปเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการทำงานหรือข้อบังคับทางจริยธรรมต่าง ๆ ในการทำงาน เป็นต้น

พนักงาน

องค์กรจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบหากปราศจากพนักงานในองค์กร เพราะเจา้ของกิจการเพียงคนเดียวไม่สามารถนำพาองค์กรหรือภาคธุรกิจไปให้ประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากความร่วมมือกันของพนักงาน ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าหลาย ๆ คนมักมองว่าพนักงานก็คือวัฒนธรรมขององค์กร

การสื่อสาร

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็ง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยให้พนักงานเข้าใจความเป็นมาและเป็นไปขององค์กรแล้ว ยังช่วยให้ผลลัพธ์ในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถานที่

สถานที่ในที่นี้ไม่ใช่เพียงที่ตั้งขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ในการทำงานภายในองค์กรที่เหมาะสมกับพนักงานและเนื้องานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในองค์กรเกี่ยวกับการออกแบบควรเน้นการออกแบบดีไซน์ที่ดูสวยงาม มีรสนิยม เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนั้น ยังมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยให้วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งมากขึ้น นั่นก็คือการสร้างความร่วมมือในหมู่พนักงานในองค์กร อาจจะเป็นการกระตุ้นโดยใช้หลักจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมหรือการให้รางวัล การเอาใจใส่พนักงาน รวมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องในการรักษาประสิทธิภาพของวัฒนธรรมในองค์กร รวมไปถึงการดูแลสภาพแวดล้อมและพนักงานอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

เคล็ดลับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร มีอะไรบ้าง

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร มีอะไรบ้างนั้น อาจขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบขึ้นมาของแต่ละองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้น ๆ วัฒนธรรมองค์กรไม่เพียงแต่ส่งผลประโยชน์ให้แก่องค์กรและเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อพนักงานในองค์กรและภาพลักษณ์ขององค์กรที่ออกสู่สายตาผู้คนภายนอกองค์กรอีกด้วย สำหรับองค์กรใดที่กำลังมองหาเคล็ดลับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับแต่ละองค์กรง่าย ๆ ดังนี้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อย่างที่เรารู้ ๆ กันดีว่าการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนที่หากสื่อสารผิดพลาดไปเพียงนิดเดียวก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในองค์กรได้ การรู้วิธีสื่อสารที่ดีจึงถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารที่ผิดพลาดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่พนักงาน และอาจส่งผลกระทบกับการทำงาน ดังนั้น สื่อสารที่ดีจึงเป็นการแก้ไขปัญหาในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้ผล 

รับฟังพนักงานในองค์กร

การรับฟังพนักงานในองค์กรจะช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นการกระตุ้นให้พนักงานอยากพัฒนาตัวเองและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เคล็ดลับในการรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาจากพนักงานในองค์กร คือ จัดสรรแพลตฟอร์มสาธารณะที่ไม่มีการระบุตัวตนของพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานแบ่งปันความคิดเห็นได้ง่ายและสบายใจ หรือลองส่งเสริมให้มีการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดอย่างเปิดเผย การปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานรับรู้ว่าสามารถเข้าหาหรือพูดคุยได้อย่างอิสระจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น

ให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานในองค์กร

นอกจากจะเพิ่มโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว การให้ข้อเสนอแนะหรือฟีดแบ็คแก่พนักงานในองค์กรนั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะเป็นช่องทางที่พนักงานสามารถรับรู้ได้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเอง รวมไปถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ การให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานควรเป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิดและปัญหาความขัดแย้งที่อาจขึ้นได้ในภายหลัง

ความสม่ำเสมอถือเป็นหัวใจสำคัญ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าความสม่ำเสมอถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของวัฒนธรรมในองค์กร เพราะหากมีกลยุทธ์ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแต่ขาดความสม่ำเสมอ ก็ทำให้การพัฒนานั้นหยุดนิ่งและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น ความสม่ำเสมอขององค์กรจะช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคง เมื่อโครงสร้างองค์กรมีความพร้อมแล้ว ให้พยายามรักษากระบวนการและขั้นตอนการทำงานอย่างดีที่สุด และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างมืออาชีพและเท่าเทียมสม่ำเสมอ

สรุป วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่องค์กร

GreatDay HR เชื่อว่าคุณผู้อ่านทุกท่านคงได้รู้จักกันไปแล้วว่าวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร วัฒนธรรมองค์กร มีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าขององค์กร หรือพนักงานก็ควรจะทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กรยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย และที่สำคัญ GreatDay HR มีระบบที่ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย พร้อมช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

References: rs , indeed

Tags : #CorporateCulture

Related Topics