สวัสดิการแรงงาน มีอะไรบ้างที่องค์กรและพนักงานต้องรู้

By administrator   |  

นอกจากเงินเดือนแล้ว สวัสดิการแรงงานนี่แหละถือเป็นอีกหนึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากนายจ้างที่ช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดียิ่งข้ึน เรียกได้ว่าการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานถือเป็นน้ำใจที่องค์กรสามารถมอบให้ในฐานะนายจ้าง.

เราเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงรู้จักคำว่าสวัสดิการกันแล้วเป็นอย่างดี แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประโญชน์และความสำคัญของสวัสดิการแรงงานนั้นคืออะไร และมีอะไรบ้างที่ทั้งพนักงานและองค์กรต้องรู้ ในบทความนี้ GreatDay HR ได้อาสารวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันคุณผู้อ่านกัน.

ความหมายของสวัสดิการแรงงาน คืออะไร

คำว่า “สวัสดิการ” หมายถึง การดำรงชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในบริบทของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจ โดยแนวคิดเรื่องสวัสดิการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจะต้องเกี่ยวข้องกับการกำหนดสวัสดิการแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ในโลกอุตสาหกรรม.

พนักงานจะได้รับเงินเดือนตามประเภทของงาน และการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทำ ส่วนสวัสดิการจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการเสนอสวัสดิการให้แก่พนักงาน และความสำคัญของงานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งพนักงานต้องรักษาสมดุลในที่ทำงาน และต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงาน ตลอดจนประเภทของการกำกับดูแล การบริหาร และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ.

สวัสดิการแรงงานจึงเกี่ยวข้องกับการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานงานโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน สถาบัน และหน่วยงานของรัฐและเอกชน สวัสดิการจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เสนอให้แก่พนักงานเพื่อมอบความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของพนักงาน.

สวัสดิการแรงงานจะเป็นตัวช่วยรักษาขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจของพนักงานในการทำงานกับองค์กร เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เสนอแก่พนักงานเพื่อรักษาพนักงานไว้กับองค์กรให้อยู่ทำงานกับองค์กรเป็นเวลานาน สวัสดิการพนักงานยังอาจรวมถึงการตรวจสอบสภาพการทำงาน การสร้างความสามัคคีในองค์กรผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม การประกันโรค อุบัติเหตุ และเงินช่วยเหลือจากการว่างงานสำหรับพนักงานและคนในครอบครัว เป็นต้น.

ประเภทของสวัสดิการแรงงาน

สวัสดิการแรงงานนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย.

สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย

สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายเป็นสวัสดิการที่พนักงานทุกคนต้องไต้รับจากองค์กรหรือผู้ว่าจ้าง โดยได้รับการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยในส่วนของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายนี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ 4 ส่วน คือ

 • สวัสดิการในสถานประกอบการให้มีการจัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมตามจำนวนพนักงานที่ทางภาครัฐกำหนดและตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานต่อพนักงานเหล่านั้น
 • มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อให้คำแนะนำการจัดสวัสดิการในการลดความขัดแย้งต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการ และเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • องค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
 • ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานหากมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ตั้งขององค์กร

สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย

และสำหรับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่ทางองค์กรสามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้

 • สวัสดิการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 • สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • สวัสดิการช่วยเหลือการออม
 • สวัสดิการพัฒนาสถาบันครอบครัว
 • สวัสดิการส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต
 • สวัสดิการนันทนาการ
 • สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย

7 ประโยชน์และความสำคัญของสวัสดิการแรงงาน

ความสำคัญและผลประโยชน์ของสวัสดิการแรงงานนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะอยูที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นต่อองค์กรหรือตัวพนักงานแต่เพียงผู้เดียว แต่มีความสำคัญและมอบประโยชน์ให้แก่ทุก ๆ ฝ่าย โดยการจัดสวัสดิการแรงงานนั้นจะทำให้เกิดการพัฒนาแรงงานรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการเหล่านี้ส่งผลดีต่อคนวัยงานและสังคม ดังต่อไปนี้.

1. ช่วยให้ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมดีขึ้น

สวัสดิการแรงงานช่วยสร้างความพึงพอใจอย่างมากให้กับพนักงานในแง่ของการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ในแง่ขององค์กรเอง สวัสดิการแรงงานก็ยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างอุตสาหกรรมอีกด้วย ไม่ว่จะเป็นการช่วยลดความขัดแย้ง ความโกลาหล ความไม่สงบ และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งจะลดลง และช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร.

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มรายได้โดยรวมแก่พนักงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการทำให้พนักงานมีความสุขและพึงพอใจในการทำงาน และนำมาซึ่งการประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมที่ดียิ่งขึ้น เมื่อพนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่พร้อมและเหมาะสม พนักงานก็จะสามารถทำงานด้วยความกระตือรือร้นและทำงานได้อย่างเต็มที่

3. สร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

มาตรการด้านสวัสดิการจะช่วยให้เกิดความร่วมมืออย่างเต็มใจจากพนักงานในองค์กร เมื่อพนักงานในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ก็มักจะลดพฤติกรรมการต่อต้านน้อยลง ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าขวัญกำลังใจของพนักงานจะอยู่ในระดับที่ดีเมื่อทำงานในองค์กร

4. สร้างกำลังแรงงานถาวรแก่องค์กร

สวัสดิการแรงงานถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยดึงดูดให้พนักงานอยู่ทำงานกับองค์กรได้นานขึ้น ในกรณีที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว พนักงานมักจะลาออกเพื่อหาองค์กรที่ดีกว่าที่สามารถเสนอสวัสดิการดี ๆ ให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถค้นหาโอกาสที่ดีกว่าและอาจเปลี่ยนใจสมัครงานกับองค์กรอื่นแทน เพื่อสร้างกำลังแรงงานถาวรในองค์กร สิ่งอำนวยความสะดวกจากสวัสดิการนั้นจึงมีความจำเป็นในการดึงพนักงานเก่ง ๆ ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน

5. การปรับปรุงสุขภาพจิตและชีวิตความเป็นอยู่แก่พนักงาน

สวัสดิการแรงงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของพนักงาน โดยสามารถช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้น และช่วยให้อยากทำงานในองค์กรอย่างเต็มความสามารถ หากไม่มีสวัสดิการแรงงาน พนักงานอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อของความเป็นอยู่ที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นเงินหมด ปัญหาสุขภาพ รวมไปถึงในกรณีฉุกเฉินอย่างอุบัติเหตุหรือตกกงาน เป็นต้น เพราะสวัสดิการแรงงานนั้นเป็นตัวยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น

6. เปลี่ยนแปลงทัศนคติขององค์กร

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพนักงานและการได้รับความร่วมมือจากใจจริงจะทำให้ทัศนคติขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะองค์กรจะะมีความเห็นอกเห็นใจต่อพนักงานมากขึ้นโดยไม่โฟกัสไปที่การสร้างกำไรโดยไม่เห็นความสำคัญของพนักงาน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติขององค์กรให้มีความเป็นมนุษยธรรมมากขึ้น

7. ผลประโยชน์ทางสังคม

นอกจากข้อดีทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ขององค์กรและพนักงานแล้ว สวัสดิการแรงงานยังให้ประโยชน์ทางสังคมที่หลากหลายแก่องค์กรอีกด้วย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในท้ายที่สุดจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการผลิต ผลผลิต และรายได้ขององค์กร และรายได้ที่เพิ่มขึ้นยังนำไปสู่ค่าแรงที่สูงขึ้นและทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของทั้งองค์กร พนักงาน และท้ายที่สุดต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย

สรุป สวัสดิการแรงงาน สำคัญไหม

สวัสดิการแรงงาน เป็นปัจจัยนอกเหนือจากเงินเดือนที่ทางองค์กรจำเป็นต้องเสนอให้แก่พนักงานทุก ๆ คน โดยมีความสำคัญในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน และไม่ใช่เพียงแต่พนักงานเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ แต่องค์กรเองก็ได้ประโยชน์จากผลงานของพนักงาน อีกทั้งยังได้ประโยชน์ทางสังคมอีกด้วย

Tags : labor, labor welfare

Related Topics