Employee Appraisal คือ การประเมินผลพนักงานที่ทุกองค์กรต้องรู้!

By administrator   |  

เมื่อใกล้ถึงสิ้นปี หลาย ๆ องค์กรต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่กระบวนการประเมินผลพนักงานประจำปี โดยเจ้าการประเมินผลพนักงานนี้ ในภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า employee appraisal ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรมักจะทำในทุก ๆ ปีเพื่อประเมินดูว่าพนักงานคนไหนมีศักยภาพในการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง.

การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานได้กลายเป็นกระบวนการในการติดตามว่าพนักงานปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด อีกทัง้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานขององค์กรอีกด้วย การประเมินนั้นขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของพนักงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยให้หัวหน้างานตัดสินใจว่าจะมีการเพิ่มค่าจ้างและโบนัสให้กับพนักงานคนนี้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งที่กำหนดว่าจะต้องทำอย่างไรกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้.

สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับการประเมินผลพนักงาน เราแนะนำให้อ่านต่อไปในบทความนี้ เพราะ GreatDay HR ได้รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับ employee appraisal ที่คุณต้องรู้.

Employee Appraisal คือ การประเมินผลพนักงาน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราขออธิบายความหมายของทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลพนักงาน.

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินประสิทธิภาพที่ทุก ๆ องค์กรใช้เพื่อการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาว่าพนักงานคนใดที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนสนับสนุนการเติบโตขององค์กรมากที่สุด นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถใช้ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของพนักงาน และใช้ในการกำหนดเกณฑ์ในการให้รางวัลแก่พนักงานที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพในการทำงานที่สูง.

ส่วนการประเมินผลพนักงาน หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า employee appaisal คือ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและปรับปรุงผลลัพธ์ในการทำงาน การประเมินผลพนักงานนั้นนิยมทำการเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า.

ความสำคัญของ employee appraisal การประเมินผลพนักงาน

การประเมินผลพนักงานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยในการกำหนดขึ้นค่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยที่สามารถใช้ในการประเมินทักษะ จุดแข็ง และข้อบกพร่องของพนักงานได้อย่างแม่นยำอีกด้วย.

เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินและให้รางวัลพนักงาน

ประโยชน์อีกหนึ่งอย่างที่ชัดเจนในการประเมินพนักงาน คือ เวลาที่จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ โดยการประเมินผลพนักงานมีข้อดีต่อองค์กรมากมาย เช่น.

  • สร้างความมั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานที่องค์กรคาดหวังไว้
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม และให้รางวัล (เช่น การขึ้นเงินเดือน โบนัส) กับพนักงานที่ทำงานได้ยอดเยี่ยม
  • ดำเนินการจัดการอบรม ปรับปรุง แก้ไข หากพนักงานไม่สามารถทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดได้

เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการทำงานในอนาคตได้ หากพนักงานมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็จะเป็นโอกาสที่ทางองค์กรจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมหรือหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างทักษะของพนักงานที่มีอยู่ และเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้น.

ช่วยให้ระบุความสามารถของพนักงานได้

การระบุความสามารถของพนักงานเป็นประโยชน์หลักของกระบวนการประเมินผลพนักงาน ในกรณีที่ไม่มีระบบการประเมินที่ดี ทางองค์กรจะต้องเสี่ยงต่อการปล่อยให้พนักงานที่มีความสามารถหลุดมือไป การรักษาให้คงอยู่กับองค์กรพนักงานเหล่านี้ทำได้โดยการใช้กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงจุดด้อย ต่อยอดจุดเด่น เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพมากที่สุด.

เป็นเครื่องมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์กร

เมื่อองค์กรเริ่มมีการขยายตัวขึ้น บทบาทที่พนักงานจะเติมเต็มก็มีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน การปรับปรุงเทคโนโลยี การเปิดตลาดใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางสำหรับองค์กรจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและบทบาทที่ได้รับผลกระทบ การใช้การประเมินพนักงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น.

สรุป employee appraisal คืออะไร

การประเมินผลพนักงาน หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า employee appaisal คือ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กระบวนการประเมินผลพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรในหลาย ๆ แง่ ทั้งในแง่ของการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน รวมไปถึงการพิจารณาขึ้นเงินเดือน มอบโบนัส หรือเสนอรางวัลต่าง ๆ ให้แก่พนักงานที่ทำงานได้ดี ทั้งองค์กรและตัวพนักงานเองควรตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลพนักงาน เพราะช่วยแสดงถึงโอกาสที่พนักงานจะได้เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในองค์กรและศักยภาพในการบริหารงานของผู้นำ.

Tags : employee appraisal

Related Topics