Provident Fund คืออะไร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ มีดีที่ตรงไหน

By administrator   |  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการลงทุนการวางแผนเกษียณอายุให้แก่พนักงานคนหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นการวางแผนชีวิตในระยะยาวและเป็นตัวช่วยให้พนักงานสามารถเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุได้มากขึ้น.

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เผื่อใครที่ยังไม่รู้จักหรืออยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับprovident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้.

Provident Fund คืออะไร

Provident fund คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ​ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่นายจ้างและพนักงานจัดตั้งขึ้นโดยสมัครใจเพื่อใช้เป็นเงินออมระยะยาวในการรองรับการเกษียณอายุของพนักงาน โดยแหล่งเงินทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาจมาได้จาก.

  • เงินสมทบของพนักงาน: เป็นจำนวนเงินที่หักจากเงินเดือนของพนักงานในอัตรา 2% – 15%
  • เงินสมทบของนายจ้าง: เปป็นเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มเติมจากเงินเดือน ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการการจ้างงาน.

วัตถุประสงค์หลักของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอความมั่นคงทางการเงินและความมั่นคงแก่พนักงานที่เกษียณอายุ โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นประจำเมื่อลูกจ้างเข้าร่วมทำงานในองค์กร.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุในระยะยาวแล้ว ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย ดังนี้.

ช่วยในการบริหารองค์กร

  • ช่วยให้พนักงานอยากอยู่ทำงานต่อ และลดอัตราการลาออกของพนักงาน
  • ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพราะมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน
  • ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและพนักงาน

เป็นหลักประกันทางการเงิน

  • สนับสนุนพนักงานในการวางแผนการออมเงินในระยะยาว
  • เป็นหลักประกันว่าจะมีเงินใช้ยามเกษียณอายุ

ประโยชน์ด้านภาษี

  • องค์กรสามารถนำเงินที่จ่ายสมทบมาหักเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ จึงสามารถเสียภาษีตามจำนวนจริงไม่เกิน 15% ของค่าจ้างของพนักงานแต่ละคน

กล่าวโดยสรุปก็คือ provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักหลังเกษียณ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์การออมระยะยาวที่มาจากจำนวนเงินที่หักจากเงินเดือนพนักงานบวกกับจำนวนเงินที่ทางองค์กรจ่ายสมทบให้ โดยทั้งลูกจ้างและนายจ้างจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินสมทบได้.

ขั้นตอนในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เราจะไม่พูดถึงขั้นตอนทางเอกสารที่ต้องจัดการกับภาครัฐหรือองค์กรอื่นใด ๆ แต่เราจะมาพูดถึงขั้นตอนคร่าว ๆ ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายในองค์กร.

เลือกบริษัทจัดการกองทุน

ขั้นตอนแรกคือการมองหาบริษัทจัดการกองทุนที่ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและขอข้อเสนอการลงทุนเพื่อเปรียบเทียบกับหลาย ๆ บริษัทที่หามาไว้ บริษัทบริหารสินทรัพย์จะนำเสนอผลงานที่ผ่านมาให้ทางองค์กรดู จากนั้นเพียงแค่เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานของตลาด และบริการอื่น ๆ ที่ต้องการ

เลือกบริษัทบริหารสินทรัพย์และศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน

หลังจากเลือกบริษัทจัดการสินทรัพย์และตัดสินใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทจัดการทรัพย์สินจะช่วยกำหนดเงื่อนไขของกองทุน เช่น การชำระเงิน อัตราเงินสมทบที่เหมาะสมของพนักงานและนายจ้าง กองทุน นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับพนักงาน สำหรับ “ระยะเวลาข้อตกลง” เราแนะนำว่าไม่ควรสั้นเกินไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทจัดการกองทุนสูญเสียโอกาสในระยะยาว จากมุมมองของบริษัทจัดการ ยิ่งผลตอบแทนดีเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสต่อสัญญามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อระยะเวลาของสัญญาสั้นเกินไปอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการลงทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นได้.

แต่งตั้งบริษัทจัดการทรัพย์สิน ยื่นเอกสารและระเบียบข้อบังคับต่อ ก.ล.ต. เพื่อขออนุมัติ

ระหว่างรอการอนุมัติ ก.ล.ต. องค์กรควรขอให้บริษัทจัดการกองทุนแจ้งข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยให้ความเข้าใจที่ชัดเจนแก่พนักงานในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.

เนื่องจากกองทุนนี้องค์กรจะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงาน พนักงานจึงต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างจะโปะเงินสมทบเข้าไปอีกเท่าตัว นั่นหมายความว่าสวัสดิการประเภทนี้ไม่ใช่การให้เปล่า แต่ลูกจ้างต้องเป็นผู้จ่ายร่วมด้วย ดังนั้น หากพนักงานมีความเข้าใจถึงผลประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและส่งเสริมให้ออมเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานเองแล้ว จะไม่มีการต่อต้านการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่อย่างใดเลย.

สรุป Provident Fund คืออะไร สำคัญอย่างไร

Provident fund คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ​ ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้มาจากเงินสมทบของพนักงานโดยมีนายจ้างวางเงินสมทบลงไปอีกครั้งหนึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือได้ว่าเป็นกองทุนรวมที่นายจ้างและพนักงานจัดตั้งขึ้นโดยสมัครใจเพื่อใช้เป็นเงินออมระยะยาวในการรองรับการเกษียณอายุของพนักงาน ความสำคัญของ provident fund คือ เป็นการเสนอความมั่นคงทางการเงินและความมั่นคงแก่พนักงานที่เกษียณอายุ และยังเอื้ประโยชน์ทางด้านการบริหารองค์กรและภาษีอีกด้วย.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรียกได้ว่าเป็นโครงการประกันสังคมที่ได้รับการยกเว้นภาษี เป็นหนึ่งในแผนการลงทุนที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้เกษียณอายุ การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นในระยะยาวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการขั้นตอนนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของพนักงาน รวมถึงเป้าหมายการเกษียณอายุเหล่าพนักงานอีกด้วย.

Tags : provident fund

Related Topics