เข้าใจหน้าที่และลักษณะของผู้นำ

By Nabila Choirunnisa   |  

ทีมจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีผู้นำที่กำกับและผลักดันสมาชิกภายในทีม การเลือกผู้นำสำหรับทีมบางครั้งก็ยากและต้องรอบคอบในการตัดสินใจ นั่นเป็นเพราะอิทธิพลของผู้นำที่มีต่อการผลักดันทีมและความสำเร็จนั้นมีความสำคัญมาก สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นำและหน้าที่และลักษณะของพวกเขา ดูคำอธิบายแบบจัดเต็มได้ที่ด้านล่าง

ใครคือผู้นำ?

ตามพจนานุกรมสังคมวิทยาสมัยใหม่ ผู้นำคือบุคคลที่มีบทบาทหรือตำแหน่งที่โดดเด่นและมีอิทธิพลในกลุ่ม สรุปได้ว่าผู้นำคือบุคคลที่สามารถเป็นผู้นำและโน้มน้าวสมาชิกและคนรอบข้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บทบาทของผู้นำไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นผู้นำกลุ่มเท่านั้น ผู้นำต้องมีแรงจูงใจและจูงใจคนรอบข้าง นอกจากนี้ ผู้นำยังต้องส่งพลังบวกต่อผู้คนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ผู้นำคือผู้ที่มองเห็นโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้คนก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้นำไม่จำเป็นต้องมาจากพื้นเพเดียวกัน ผู้นำในอนาคตควรมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สามารถมีมุมมองที่แตกต่างกันในสิ่งต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์และภารกิจเหมือนกับทีมของเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ

ผู้นำในทีมหรือบริษัทไม่ได้แยกจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างแน่นอน ต่อไปนี้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบบางประการของผู้นำที่ต้องรู้

1.การวางแผนและการจัดระเบียบ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท จำเป็นต้องวางแผนและเตรียมขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งสองอย่างนี้รวมอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำในทีมหรือบริษัท

ผู้นำต้องมั่นใจว่าแผนที่เขาทำนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและสมาชิกทุกคนสามารถทำตามได้

2.ชี้ทาง

ในด้านการให้คำปรึกษาผู้นำควรให้การฝึกอบรมแก่สมาชิก ให้คำแนะนำหรือการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาของสมาชิกรวมถึงสมาชิกใหม่และสมาชิกทีมในระยะยาว

3.การตัดสินใจ

ดังที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ในทัศนคติของผู้นำ ผู้นำจะต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามการพิจารณาต่างๆ เพราะอาจจะต้องมีการสอดแทรกของหัวหน้าทีมในทุกกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

4.การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ในกรณีนี้ ผู้นำต้องติดตามหรือกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิกอยู่เสมอ ในกระบวนการของความคิดต่างๆถึงแผนงานที่เตรียมไว้ ผู้นำต้องติดตามดูว่าแผนงานที่เตรียมไว้มีการดำเนินการอย่างไร มีอุปสรรคในแผนหรือไม่ เป็นต้น

5. การประสานงาน

การประสานงานที่ดีจะมีผลต่อประสิทธิภาพของสมาชิกและการดำเนินงานที่ราบรื่นของแผน 

การประสานงานนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารตลอดจนการปรับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท

6. แรงจูงใจ

ความรับผิดชอบต่อไปคือผู้นำมีหน้าที่ในการจูงใจสมาชิกให้เพิ่มประสิทธิภาพ การให้แรงจูงใจก็เหมือนกับการส่งเสริมให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการทำงานและทำงานได้ดีขึ้น

7. การพัฒนา

ประเด็นหลักของการพัฒนานี้สามารถทำได้ด้วยการฝึกสอนที่อธิบายไว้เบื้องต้น หัวหน้าทีมเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาสมาชิกของทีมโดยเฉพาะทักษะและความรู้ 

การพัฒนามีความสำคัญมากเพื่อให้มีนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

8.เอกสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของผู้นำคือการจัดทำเอกสารกระบวนการและผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนงานที่เตรียมไว้ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการประเมินประสิทธิภาพในอนาคต

9.การประเมินประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบของผู้นำต่อมาคือการประเมินประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อดูว่าแผนที่เตรียมการและดำเนินการสำเร็จหรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินยังเป็นบทเรียนสำหรับการวางแผนในอนาคตอีกด้วย

ในการประเมินประสิทธิภาพ ผู้นำจะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินและผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผน

คุณลักษณะของผู้นำ

นี่คือบางส่วนของลักษณะพื้นฐานที่ผู้นำต้องมี

1.การมีจุดยืนที่มั่นคง

การเป็นผู้นำหมายถึงการมีจุดยืนที่มั่นคงซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นโดยง่าย ผู้นำที่มุ่งมั่นจะสามารถพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตกลงกันไว้

นอกจากนี้ ผู้นำต้องมุ่งมั่นที่จะตัดสินใจและดำเนินการ

2. ความซื่อสัตย์

เป็นสิ่งสำคัญมากในการเป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีต้องซื่อสัตย์ในการกระทำและคำพูดเสมอ ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงการเปิดกว้างสำหรับทั้งสมาชิกและผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการบรรลุเป้าหมายของงาน

3.ความยุติธรรม

ทัศนคติที่ยุติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นในแง่ของความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อสมาชิกของทีมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

เพราะหากผู้นำไม่ยุติธรรม ก็จะเกิดการริษยาทางสังคม ซึ่งทำให้กระบวนทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันต้องหยุดชะงัก

ผู้นำที่ยุติธรรมจะได้รับค่านิยมและความเคารพจากสมาชิกมากขึ้น ดังนั้น ผู้นำทุกคนจะต้องมีความยุติธรรมแม้แต่ในการแบ่งงานโดยพิจารณาจากความสามารถและความสนใจของสมาชิก

4.ฉลาด

การเป็นผู้นำอย่างชาญฉลาด

หมายความว่าคุณต้องมีความรู้กว้างขวางเพื่อสนับสนุนความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องใช้ปัญญาในการตัดสินใจ วิเคราะห์สถานการณ์และเงื่อนไข และดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในบริษัท

นอกจากเป็นผู้นำทีมแล้ว ผู้นำยังต้องให้คำแนะนำและแบ่งปันความรู้ที่เขามีกับสมาชิกในทีมด้วย เพื่อให้สมาชิกในทีมได้รับและเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

5.ใจเย็นได้ในทุกสถานการณ์

ในโลกธุรกิจ ผู้นำทุกคนจะต้องพบกับช่วงเวลาที่ล้มเหลวในการสร้างธุรกิจ ผู้นำจำเป็นต้องมีทัศนคติที่สงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้น

ทัศนคติที่สงบสามารถช่วยให้คนๆนั้นคิดได้ชัดเจนขึ้นในการหาทางแก้ไขความล้มเหลวหรือความสูญเสียที่เขาเคยประสบมา

6.การสื่อสารที่ดี

ผู้นำต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกและผู้คนรอบข้างรวมทั้งลูกค้า การสื่อสารที่ดีและชัดเจนจะช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจข้อมูลหรือคำแนะนำที่ส่งมา เพื่อให้เป้าหมายที่วางแผนไว้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำเร็จได้ง่ายขึ้น

7.มีความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้นำ คุณต้องมีทัศนคติที่มีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ นั่นก็เพราะว่าภาระที่ผู้นำได้รับต้องมากกว่าสมาชิก นอกจากหน้าที่ของตนแล้ว ผู้นำยังต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผลประโยชน์ของสมาชิกด้วย

ผู้นำต้องพร้อมเสมอที่จะยอมรับความเสี่ยงและทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับทีมและบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแผนที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

8.ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ

สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกทำให้เกิดความราบรื่นและการพัฒนาของบริษัท ด้วยการเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิก ผู้นำได้กระตุ้นสมาชิกทางอ้อมให้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น

9.ความเชื่อมั่น 

ความเชื่อมั่นยังเกี่ยวข้องกับ

ความเชื่อมั่นในทัศนคติของผู้นำ ในการตัดสินใจ ผู้นำต้องรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ตนทำคือสิ่งที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวของผู้นำด้วย หากผู้นำไม่มั่นใจในตนเองหรือการตัดสินใจของตน สมาชิกจะวางใจและติดตามเขาอย่างไร?

10.ความเห็นอก เห็นใจ

การมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหมายความว่าผู้นำใส่ใจสมาชิกของเขา รวมทั้งในแง่ของสวัสดิการ ผู้นำต้องมีความไวสูงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของเขา การพยายามเข้าใจและวางตำแหน่งตัวเองเป็นคนในทีมหรือลูกน้องเป็นตัวอย่าง

Tags : characteristics leader, leader, leader responsibility

Related Topics